Met onze in een reeks van jaren opgebouwde ervaring, en kennis van de nieuwe regelgeving, vullen wij de rol van bestuurscontroller voor u in. Daarmee voldoet uw organisatie, doeltreffend en doelmatig, aan de verlangde onafhankelijke invulling van de controlfunctie t.o.v. de financiële functie.

Beheersen van bedrijfsactiviteiten

Beheersen van de bedrijfsactiviteiten, zeker in financiële zin, heeft zowel intern als extern volop de aandacht. De Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting, benadrukken dat voor woningcorporaties onder meer in de bijzondere bepalingen voor de control- en financiële functie, door te stellen dat:

  • Beide functies hoog in de organisatie verankerd moeten worden
  • De controlfunctie ook aspecten van de interne bedrijfsvoering, de effectiviteit en de efficiency van de organisatie omvat
  • De controlfunctie bij een bezit van meer dan 2.500 verhuureenheden in een afzonderlijke organisatie-eenheid opgenomen dient te worden
  • De controller het bestuur en de raad van commissarissen gevraagd en ongevraagd kan adviseren omtrent het financieel beleid

 

Voldoen aan kwalitatieve vereisten regelgeving

De kleinere en ook wel middelgrote corporaties, zullen zich door bovenstaande moeten (her)bezinnen op de organisatorische invulling en concrete bemensing van de control- en financiële functie. Het kan uitkomst bieden om de huidige invulling van de controlfuncties in stand te laten en daarnaast door beperkte inhuur, aan de kwalitatieve vereisten van de regelgeving (een zo groot mogelijke onafhankelijkheid) te voldoen. Deze bestuurscontroller beoordeelt de intern verrichte werkzaamheden, adviseert en vult zo nodig aan om het bestuur en de commissarissen comfort te bieden bij die besluiten die voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven.

Gericht op de continuïteit van de rolvervulling bestaat een samenwerkingsverband met Patrick Koning RA van K&V Business Solutions B.V.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op via vanvark@via-via.nu of 06-53797313.