Met kennis van bedrijfsvoering, financieringsstromen en vastgoed sturen wij succesvol op efficiency en effectiviteit. Met een goede invulling van deze randvoorwaarden kan uw organisatie zich concentreren op de cliënten toegesneden zorgfuncties.

Gevolgen van de transitie

(Langdurige) zorg in combinatie met wonen, verkeert in een forse transitie. Waar de focus op de klant en zijn eigen regie komt te liggen, zal de instelling zich welhaast opnieuw uit moeten vinden. Zo’n ontwikkeling dringt zich op in het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen dat met de titel ‘Met waardigheid en trots; liefdevolle zorg voor onze ouderen’ begin 2015 is verschenen. En ook andere vormen van zorg (GGz en VG) ontsnappen niet aan ingrijpende veranderingen.

Forse druk op exploitatie vastgoed

Scheiden van zorg en wonen, legt forse druk op de exploitatie van het huidige vastgoed. Het noodzaakt tot herinvesteringen en in een aantal gevallen zelfs tot sloop (gedeeltelijke of gehele bedrijfsbeëindiging). Daarnaast vereist de toenemende zorgvraag van de huidige en toekomstige intramurale cliënt meer vastgoedkennis dan zomaar binnen een zorginstelling voor handen is.

Professionalisering van de bedrijfsvoering

In de nieuwe en nog niet stabiele bekostiging van de zorg, die nu meerdere financieringsstromen (Wlz, Zvw, Wmo, eigen bijdrage) kent, ligt een scherpe begrenzing van de bekostiging. Deze leidt vaak tot forse aanpassing en krimp van de organisatie. De omstandigheden vergen van het management geheel andere vaardigheden dan tot voor kort gebruikelijk was. Meer dan ooit ligt in de bedrijfsvoering de nadruk op effectiviteit en efficiency. Een toegesneden zorgaanbod in een afgewogen prijs-/prestatieverhouding en kennis van financieringsstromen zijn zonder meer noodzakelijk.

Meer weten over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op via vanvark@via-via.nu of 06-53797313.